Funreal Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Na czas dowiedzieć się o naszych imprezach, larpach i spotkaniach? Napiszemy do Ciebie, po to właśnie mamy newsletter.

Imię:

Email:

Statut Stowarzyszenia

Wpisany przez Kula / czwartek, 07 stycznia 2010 13:53

STATUT

Stowarzyszenia Twórców Gier "FUNREAL"Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Twórców Gier „FunReal”.

§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie prawa polskiego.

§ 3
Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Gdynia.

§ 4
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a także powoływać wolontariuszy.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

§ 5

Stowarzyszenie posługuje się oficjalnym skrótem: „FunReal”.

 

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6
Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1. Aktywne wspieranie działalności kulturalnej i społecznej powiązanej z szeroko rozumianą fantastyką.
2. Tworzenie i organizowanie gier integracyjnych, teatralnych, fabularnych oraz towarzyskich.
3. Organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach związanych z fantastyką.
4. Tworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki przez organizowanie spotkań z autorytetami w dziedzinie polskiej i światowej twórczości fantastycznej.
5. Promowanie wartości gier jako czynnika integrującego społeczność lokalną.
6. Upowszechnianie wiedzy historycznej i propagowanie wartości kulturowych przez gry.
6. Organizowanie spotkań oraz warsztatów rozwijających umiejętności twórcze i aktorskie.
7. Zrzeszanie fanów i twórców fantastyki oraz gier fabularnych, terenowych i towarzyskich.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Integrację działań mających na celu propagowanie fantastyki.
2. Organizowanie lokalnych i ogólnokrajowych imprez kulturalno-rozrywkowych.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej służącej realizacji celów statutowych.
4. Organizowanie spotkań z osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze.
6. Nieustanne pogłębianie własnej wiedzy.

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską na piśmie.

§ 11
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13
Członkiem wpierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji zatwierdzonej przez Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego udziału w wyborze władz Stowarzyszenia.
2. korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Stowarzyszenia na zasadach zatwierdzonych przez Zarząd.
3. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek w trybie rocznym, corocznie określanym przez Walne Zgromadzenie

§ 16
Członkowie wspierający nie mogą brać biernego i czynnego udziału w wyborze władz Stowarzyszenia, posiadają jednak głos doradczy w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
- z powodu podejmowania działań przeciwko dobremu imieniu Stowarzyszenia
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.
3. uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu.
5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19
Od uchwały Zarządu w sprawie przyznania lub odebrania członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 20
1. Członkostwo honorowe nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia lub które położyły wybitne zasługi na polu twórczości upowszechniania fantastyki.
2. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia i obowiązki członka wspierającego.
3. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zarząd
2. Walne Zgromadzenie
3. Komisja Rewizyjna

§ 22
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 12 miesięcy, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia stanowią inaczej.

§ 24
Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym zgromadzeniu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, oraz zaproszeni goście.

§ 25
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26
Walne Zgromadzenie członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok kalendarzowy przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 27
Walne Zgromadzenie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 28
Walne Zgromadzenie Członków uznaje się za statutowe gdy we wskazanym terminie pojawi się na nim co najmniej połowa członków stowarzyszenia. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie jest statutowe i rozpoczyna swoje obrady godzinę później, niezależnie od ilości obecnych na nim członków stowarzyszenia.
Uchwały WZ podejmowane są w trybie jawnym za wyjątkiem:
• Spraw personalnych
• Na pisemny wniosek co najmniej 5 członków stowarzyszenia, obecnych na Walnym Zebraniu

§ 29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3 wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie budżetu,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich w trybie rocznym oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 30
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Każdy Członek Zarządu ma prawo reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 31
Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza. Wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

§ 32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 33
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 34
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 35
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 37
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 38
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. darowizn, spadków, zapisów
2. dotacji i ofiarności publicznej
3. składek członkowskich

§ 39
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

§ 40
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, zwykłą większościa głosów.

§ 42
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z ookreśloną przez statut procedurą głosowania.

§44
Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może zostać złożony przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 45
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 46
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.