Funreal Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Na czas dowiedzieć się o naszych imprezach, larpach i spotkaniach? Napiszemy do Ciebie, po to właśnie mamy newsletter.

Imię:

Email:

Złota Brama 2011 - regulamin konkursu

Wpisany przez Kula / piątek, 03 czerwca 2011 13:38

Złota Brama: Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu Stowarzyszenia Twórców Gier FunReal
i nagrody “ZŁOTA BRAMA”
dla autorów najlepszych Terenowych Gier Fabularnych


I KATEGORIE NAGRODY

Stowarzyszenie co roku decyduje w jakich Kategoriach zostaną przyznane nagrody w konkursie “Złota Brama”. W roku kalendarzowym 2011 zostaną przyznane w trzech kategoriach.

1. Złota Klamka – Jeep Form

W rozumieniu Regulaminu Konkursu Jeep Form to Terenowa Gra Fabularna dla minimum 4 uczestników oraz nie więcej niż 12 uczestników, rozgrywana przy obecności widowni, która może uczestniczyć w Grze. Postacie nie są przypisane do określonych graczy, czas i miejsce gry nie są stałe - gracze i prowadzący mogą stworzyć dowolne sceny rozwijające fabułę, zarówno retro- jaki i futurospekcje.

Nagroda Główna to 500PLN i tytuł Złota Klamka 2011.

2. Złota Furtka - Małe Gry
W rozumieniu Regulaminu Konkursu Małe Gry to Terenowe Gry Fabularne dla minimum 10 uczestników oraz dla nie więcej niż 29 uczestników.

Nagroda Główna to 500PLN i tytuł Złota Furtka 2011.

3. Złota Brama - Duże Gry
W rozumieniu Regulaminu Konkursu Duże Gry to Terenowe Gry Fabularnych dla nie mniej niż 30 uczestników.
Nagroda Główna to 1500PLN i tytuł Złota Brama 2011.

II. PRACA KONKURSOWA

1. Zgłoszenie Gry do Konkursu Złota Brama 2011

a) Gry na konkurs Złota Brama nadsyłane są przez uczestników do daty ustalonej przez Stowarzyszenie FunReal, na adres podany przez Sekretarza Konkursu.

W roku kalendarzowym 2011 jest to 15 lipca, zaś adres to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) Wszystkie scenariusze są sukcesywnie publikowane na stronie Konkursu lub Konwentu goszczącego Konkurs w danym roku.

W roku kalendarzowym 2011 jest to Konwent HARDKON 11.

c) Ocena gier odbywa się wg jednolitych kryteriów, ustalonych przez Kapitułę, publikowanych na stronie Konkursu lub Konwentu goszczącego Konkurs w danym roku..

2. Forma pracy konkursowej

Do konkursu zostaną przyjęte prace konkursowe nadesłane pocztą elektroniczną jako plik formatu DOC lub PDF.

3. Założenia Techniczne Gry

Aby możliwe było porównanie zgłoszonych do konkursu gier, niezależnie od treści, powinny łączyć je wspólne elementy techniczne rozgrywki.

a) Czas Trwania Gry.
Gra powinna być napisana w ten sposób, żeby przewidywany czas rozgrywki mieścił się w przedziale czasowym 2 - 6 godzin.

b) Uczestnicy Gry.

- Uczestnicy Gry w rozumieniu Regulaminu Konkursu to Gracze i Postacie Tła.

- Jako Postać Tła rozumie się każdego innego uczestnika Gry, który:

* jest tratowany przez Graczy jako postać ze świata gry;
* może pełnić rolę Mistrza Gry;
* może być zaznajomiony częściowo lub w całości ze scenariuszem Gry i dzięki temu sterować jej przebiegiem;
* może być poddany twardej moderacji w celu uzyskania w Grze pożądanych efektów, sytuacji, i.t.p.

- Gra zgłoszona do kategorii Złota Brama powinna być elastyczna: musi istnieć możliwość rozegrania Gry w przypadku rezygnacji z Gry do 5 uczestników lub zgłoszenia się do gry do 10 uczestników więcej.

4. Struktura pracy

a) Informacje ogólne: Opis Świata Gry.

Jest to ogólny opis realiów świata w jakim prowadzona jest Gra. Niezależnie od tego, czy jest to świat autorski, czy adaptacja świata, który nie został wykreowany przez twórców Gry lecz przez innych autorów, opis powinien wystarczyć Uczestnikowi do aktywnego uczestnictwa w Grze.

b) Informacje ogólne: Mechanika Gry

Jest to ogólny opis mechaniki gry. Dotyczy to wszystkich akcji wykonywanych przez graczy oraz interakcji jakie mogą zajść między graczami, a których efekty wykraczają poza możliwości jakie daje aktorstwo.
Przykładem może być walka wręcz, magia, interwencje postaci nadnaturalnych czy otrzymywanie informacji ze „świata zewnętrznego” który nie jest tożsamy ze „światem gry”.
Podobnie jak przy Opisie Świata Gry, powinien wystarczyć Uczestnikowi do aktywnego uczestnictwa w Grze.
W opisie Mechaniki Gry powinna zostać zadeklarowana ilość Mistrzów Gry odpowiedzialnych za jej przebieg.

5. Warunki Dodatkowe

a) Dowolność Świata
Gra zgłoszona na konkurs może odbywać się w dowolnym realium czasoprzestrzennym. Kapituła nie zamierza ingerować zgodnie z zasadami poprawności politycznej ani żadnymi innymi; żadna praca nie zostanie odrzucona ze względu na autonomiczny wybór Twórców w tym zakresie.

b) Bezpieczna Mechaniki
Gra może być oparta o dowolne bezpieczne mechaniki. Jeśli dana mechanika zostanie przez Kapitułę uznana za zagrażającą zdrowiu i życiu uczestników, Autor bądź Autorzy Gry zostaną o zastrzeżeniach poinformowani w ciągu 48 godzin od jej otrzymania. Kapituła może też zasugerować rozwiązania alternatywne. Autorzy dostaną dodatkowe 7 dni na ponowne zgłoszenie pracy, nawet jeśli w ten sposób przekroczony zostanie ostateczny termin nadsyłania prac.

c) Oryginalność Gry
Gra nie może być kopią Gry napisanej i rozegranej przez inne osoby i musi zostać zgłoszona w imieniu wszystkich osób, które nad nią pracowały. W przypadku uzyskania przez Kapitułę wiarygodnych informacji o złamaniu tego punktu Regulaminu zgłoszona Gra zostaje wyłączona z konkursu przez Sekretarza Konkursu na każdym etapie jego trwania, niezależnie od etapu na jakim się znalazła.

Do konkursu są dopuszczone gry rozgrywane już wcześniej, jednakże w takim wypadku należy podać czas, miejsce oraz okoliczności w jakich rozgrywano Grę. Jeśli Grę rozgrywano już wcześniej, w finałowej rozgrywce postacie nie mogą być odgrywane przez osoby, które już brały udział w Grze. Osoby takie mogą pełnić rolę Mistrzów Gry.

III PREZENTACJA GIER KONKURSOWYCH

1. Czas i miejsce prezentacji i rozgrywania Gier Konkursowych.

Prezentacja i rozgrywka Gier zgłoszonych do Konkursu odbędzie się w trakcie Konwentu miłośników fantastyki wybranego przez Kapitułę.

W roku kalendarzowym 2011 będzie to konwent HARDKON 11 odbywający się w Gliśnie Wielkim, w dniach 30.07~07.08.2011.

2. Sędziowie na Grach.

a) Sędziowie będą obserwować przebieg briefingów do Gry oraz samej Gry aż do jej zakończenia, jednak nie dłużej niż 6 godzin.

b) Kapituła może poprosić o przyznanie jednemu Sędziemu statusu Postaci Tła w Grze oraz innemu Sędziemu statusu Gracza.

c) Sędziowie mogą przerwać Grę ze względu na zagrożenie bezpieczeństwo Uczestników.

3. Ocena Gier.

W Ocenie Końcowej Gier Finałowych wezmą udział zarówno Uczestnicy Gry, których oceny w formie ankiety stanowić będą 50% Oceny Końcowej, oraz Sędziowie, wyznaczeni przez Kapitułę, których Oceny w formie ankiety stanowić będą 50% Oceny Końcowej. Uczestnicy, którzy zrezygnują z Gry w trakcie jej trwania nie mogą brać udziału w Ocenie Końcowej.

4. Kryteria Oceny.

a) Rozpoczęcie i zakończenie Gry
Jak wprowadzono Graczy w świat Gry? Jak zakończyła się Gra?

b) Płynność rozgrywki.
Czy gra była dynamiczna? Czy stabilna? Czy będzie miała wyraźne zakończenie? Czy istniały chwile, że Gracze utknęli w ślepej uliczce? Czy fabuła rozwijała się płynnie? Czy wszyscy gracze mają szansę dobrze się bawić?

c) Prowadzenie Gry
Jaka była ilość „miękkich” interwencji MG (dopowiedzenia w trakcie gry)? Jak była ilość „twardych” interwencji MG (bezpośredni wpływ na gracza).

d) Skuteczność zastosowanej mechaniki
Czy mechanika była dobrze dobrana do gry? Czy, jeśli innowacyjna lub skomplikowana, była czytelna dla graczy? Czy nie dominuje niepotrzebnie nad innymi elementami gry? Czy nie psuje gry? Czy urealnia świat gry, czy wręcz przeciwnie?

e) Jakość briefingu
Czy gra jest przedstawiona czytelnie? Czy informacje dla graczy przedstawione są w sposób, który umożliwia poczucie klimatu gry? Czy gracze mają wystarczająco informacji o swojej roli w grze? O samej grze? O świecie, realiach? O mechanice? Czy wiedzą jakie są ich zadania, cele, motywacje?

5. Wynik konkursu.
Nagorda w każdej kategorii zostanie przyznana Grze, która otrzyma najwyższą Ocenę Końcową.

III. SKŁAD KAPITUŁY

1. Członkostwo w Kapitule

Członkiem Kapituły może zostać każda osoba aktywnie działająca w obszarze tworzenia lub promowania TGF - terenowych gier fabularnych. Wniosek o przyjęcie do składu Kapituły może zostać złożony przez członków stowarzyszeń zajmujących się Grami lub klubów fantastyki.

Wniosek akceptuje Zarząd Stowarzyszenia FunReal. Aby zostać włączonym w skład Kapituły konkursu Złota Brama 2011 należy nadesłać wniosek na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. przed upływem 30 czerwca 2011 roku.

2. Nadanie statusu Członka Kapituły Złotej Bramy

Status Członka Kapituły Złotej Bramy jest nadawany w dwóch trybach:

a) Tryb Normalny uzyskiwania statusu Członka Kapituły Złotej Bramy.
Nadawany przez Zarząd Stowarzyszenia FunReal po uprzedniej akceptacji wniosku przez pozostałych członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, w obecności 50% Członków Stowarzyszenia.

b) Tryb Konkursowy
Przynależność do Kapituły uzyskują wszyscy autorzy gier odbywających się w ramach Finału Konkursu Złota Brama 2008 oraz, po zakończeniu każdej kolejnej edycji Konkursu, Autorzy zwycięskich Gier.

3. Zadania Członków Kapituły

Do obowiązków Członków Kapituły należy:
a) Zapoznanie się ze wszystkimi grami nadesłanymi na Konkurs.
b) Dbałość o zachowanie obiektywizmu przy ocenie Gier Konkursowych
c) Rzetelność w ocenianiu Gier Konkursowych

4. Utrata statusu Członka Kapituły

Status Członka Kapituły może zostać odebrany przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek niewywiązywania się z powyższych zadań, po uzyskaniu większości głosów członków Stowarzyszenia obecnych na głosowaniu, pod warunkiem, że w głosowaniu bierze udział minimum 50% członków Stowarzyszenia.

Wniosek o odebranie statusu Członka Kapituły może zostać złożony przez:
a) dowolnego członka Kapituły
b) członka Zarządu Stowarzyszenia

Nie istnieje możliwość odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

5. Czasowe wyłączenie z Kapituły

Jeśli Członek Kapituły zamierza zgłosić swoją Grę do Konkursu, nie może brać udziału w żadnych pracach Kapituły od czasu ogłoszenia bieżącej edycji Konkursu do czasu jej zakończenia. Przywrócenie pełnych praw członkowskich następuje automatycznie, po ogłoszeniu wyników danej edycji Konkursu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje we wszystkich sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem Konkursu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Kapituła ma prawo zdecydować o nie przyznaniu Nagrody Głównej danej kategorii w przypadku zgłoszenia do niej mniej niż 3 Gier.

3. Wszystkie prawa autorskie Twórców nadesłanych Gier są zastrzeżone.